Projekty

0 Młodzi głosują – projekt prowadzony w porozumieniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Umożliwia niepełnoletnim obywatelom udział w najważniejszych wydarzeniach życia publicznego. W ramach programu uczniowie organizują w szkole młodzieżowe wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe oraz referenda. Program realizuje mgr Joanna Piskorska-Gomoliszek – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.
1 Lepsza szkoła - projekt przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO. Programy projektu od 2002 r. pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele uczestniczący w programach Lepszej szkoły: sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów, dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę, otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym. Projekt realizuje mgr Zbigniew Masłowski – nauczyciel matematyki.
2 IT Szkoła - internetowy, otwarty program 3-letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT. Celem Programu IT Szkoła jest między innymi: podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia. Program realizuje mgr Romualda Laskowska – nauczycielka informatyki.
3 Matematyka Reaktywacja - projekt „Opracowania i wdrożenia kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Metoda uczenia opiera się na bardzo lubianej przez uczniów pracy z komputerem: za pośrednictwem Internetu mają dostęp do przystępnie napisanych materiałów wykładowych oraz ogromnej liczby interaktywnych elektronicznych ćwiczeń. W porozumieniu z Politechniką Wrocławską – projekt realizuje mgr Agnieszka Selwat – nauczycielka matematyki.
4 Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) – projekt, w którym biorą udział 3-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela. Na starcie Gry otrzymują dostęp do notowań giełdowych i 100 tys. wirtualnych złotych, które mogą zainwestować w akcje spółek z WIG30 i mWIG40 oraz w lokaty bankowe. Wszyscy zarejestrowani uczniowie, a także nauczyciele mają też dostęp do kursu e-learningowego o giełdzie i inwestowaniu. Uczestnicząc w kursie można zdobyć dodatkowe wirtualne 10 tys. zł. Projekt realizuje mgr Waldemar Małek – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i geografii.
5 „Nowa era informatyki” - projekt, który przewiduje opracowanie innowacyjnego programu nauczania z zestawem materiałów i narzędzi dydaktycznych. Przy opracowywaniu treści dochodzi do współpracy między kadrą naukowo-dydaktyczną, tj. nauczycielami, wykładowcami akademickimi, pracownikami przedsiębiorstw. Dzięki temu w ramach projektu łączą się doświadczenia wszystkich trzech środowisk. Platformą e-learningową stworzoną specjalnie na potrzeby projektu jest MERMIDON. Szereg wbudowanych narzędzi pozwala z jednej strony na indywidualny dobór tempa nauki do potrzeb ucznia, z drugiej strony zapewnia realizację treści zgodnie z podstawą programową. Projekt realizuje mgr Romualda Laskowska – nauczycielka informatyki.
6 Mistrzowie Kodowania - projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP. Projekt realizuje mgr Romualda Laskowska – nauczycielka informatyki – podczas zajęć Klubu Promocji Talentów dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
7 Koduj z Klasą - celem Koduj z Klasą jest szerzenie idei programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski. W Koduj z Klasą pokazujemy, że dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK) nauka (nie tylko informatyki) może być jeszcze bardziej fascynująca, a praca na lekcji ciekawsza. Ponadto program uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań i udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia. Za pośrednictwem Koduj z Klasą przełamujemy stereotypowe myślenie o programowaniu, jako o działaniu trudnym i wymagającym wielu lat żmudnej edukacji.
8 Pilotaż programowania - celem projektu jest kształcenie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz programowania z wykorzystaniem komputera. Przynosi to korzyści zarówno w nauce innych przedmiotów, jak i w wielu aktywnościach życiowych. W przyszłości może przyczynić się do rozwoju kreatywności i działań innowacyjnych w wielu dziedzinach, poczynając od optymalizacji procesu przetwarzania informacji aż po tworzenie nowych produktów zapewniających efektywność i niezawodność działania. Projekt realizuje mgr Romualda Laskowska – nauczycielka informatyki.
9 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest poprzez finansowe wsparcie modernizacji bibliotek szkolnych, a także bieżące uzupełnianie zbiorów o nowości wydawnicze. Projekt realizuje mgr Renata Kominiarczuk i mgr Elżbieta Czornak – nauczyciele bibliotekarze.
10 Apki++ - Nasza szkoła uczestniczy w organizowanej przez Fundacja Media 3.0 edycji programu apki.org dla szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu pn. “Apki++”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. W ramach projektu w szkole odbywały się zajęcia z programowania, na platformie apki.org są dostępne dwa nowe kursy z zakresu programowania w języku C++ oraz C. Dla wybranych szkół przewidziane są następujące formy wsparcia:
  • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online,
  • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania atrakcyjnych nagród rzeczowych,
  • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.
Projekt realizuje mgr Romualda Laskowska – nauczycielka informatyki.
11 PixBlocks - Stworzona przez specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu aplikacja gwarantuje efektywną, kompleksową naukę programowania, z której może skorzystać każdy. PixBlocks to przyswajanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych poprzez zabawę – platforma wspiera kreatywność poprzez możliwość np. tworzenia autorskich gier. Projekt realizuje mgr Romualda Laskowska - nauczycielka informatyki.
12 Nazwa projektu - Nasza szkoła stara się o uzyskanie licencji progeCAD. Projekt realizuje mgr Romualda Laskowska – nauczycielka informatyki.